Lakshadweep Samudram Package Sailing Dates

Dep. Kochi

Ship

Arr. Kochi

Days

Islands

20.09.2014

MV KVT

24.09.2014

5 Days

Klp/Kdt/Kvt

26.09.2014

MV KVT

29.09.2014

4 days

Kdt/Klp

01.10.2014

MV KVT

05.10.2014

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

07.10.2014

MV KVT

11.10.2014

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

13.10.2014

MV KVT

17.10.2014

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

19.10.2014

MV KVT

23.10.2014

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

26.10.2014

MV KVT

30.10.2014

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

01.11.2014

MV KVT

05.11.2014

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

07.11.2014

MV KVT

11.11.2014

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

13.11.2014

MV KVT

17.11.2014

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

19.11.2014

MV KVT

23.11.2014

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

26.11.2014

MV KVT

30.11.2014

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

02.12.2014

MV KVT

06.12.2014

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

08.12.2014

MV KVT

12.12.2014

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

14.12.2014

MV KVT

18.12.2014

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

20.12.2014

MV KVT

24.12.2014

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

27.12.2014

MV KVT

31.12.2014

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

02.01.2015

MV KVT

06.01.2015

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

08.01.2015

MV KVT

12.01.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

14.01.2015

MV KVT

18.01.2015

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

20.01.2015

MV KVT

24.01.2015

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

27.01.2015

MV KVT

31.01.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

02.02.2015

MV KVT

06.02.2015

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

08.02.2015

MV KVT

12.02.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

14.02.2015

MV KVT

18.02.2015

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

20.02.2015

MV KVT

24.02.2015

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

27.02.2015

MV KVT

03.03.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

05.03.2015

MV KVT

09.03.2015

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

11.03.2015

MV KVT

15.03.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

17.03.2015

MV KVT

21.03.2015

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

23.03.2015

MV KVT

27.03.2015

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

30.03.2015

MV KVT

03.04.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

05.04.2015

MV KVT

09.04.2015

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

11.04.2015

MV KVT

15.04.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

17.04.2015

MV KVT

21.04.2015

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

23.04.2015

MV KVT

27.04.2015

5 Days

Kvt/Mcy/Klp

30.04.2015

MV KVT

04.05.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

06.05.2015

MV KVT

10.05.2015

5 Days

Kvt/Klp/Mcy

12.05.2015

MV KVT

16.05.2015

5 Days

Mcy/Klp/Kvt

18.05.2015

MV KVT

22.05.2015

5 Days

Klp/Kvt/Mcy

24.05.2015

MV KVT

28.05.2015

5 Days

Kvt/Mcy/Klp